اباتمنت های زیرکونیا:
همانطور که از پیش گفته شد نتایج مثبت استفاده از زیرکونیا در قطعات ارتوپدی، محققین را بر آن داشت تا با گسترش تحقیقات خود از این ماده در علم دندانپزشکی نیز استفاده نمایند. پس از سال ها استفاده ی اثربخش از این ماده به منظور ساخت روکش ها و بریج ها و با استناد به ویژگیهای مکانیکی قابل تامل این ماده، محققین به بررسی امکان استفاده از آن برای ساخت سایر قطعات مورد استفاده در دندانپزشکی روی آوردند که نتیجه ی آن ساخت اباتمنت هایی از جنس زیرکونیا بود.
استفاده ی کلینیکی از زیرکونیا به عنوان درمان برای جایگزینی ریشه ی دندان به دو صورت میباشد:

پستهای پیش ساخته و یا پستهای سفارشی (پستهای مستقیم و غیر مستقیم( که استفاده از زیرکونیا به دلیل تطابق زیستی بالا و سایر مزایای این ماده بین صاحب نظران مدافعان بسیار زیادی دارد.

اباتمنت های زیرکونیا برای ساخت ایمپلنت های دهانی:

زیرکونیا به عنوان ماده ای برای ساخت اباتمنت برای اولین بار در سال 1966 معرفی شد. مشخص است که این ماده خواص بسیاری دارد اما ویژگی های زیر باعث شد که کاربرد این اباتمنت ها عمومیت بیشتری پیدا کند

خواص مکانیکی زیرکونیا و تمایل بسیار کم آن به شکست در مقایسه با سایر مواد سرامیکی باعث میشود تا قطعات ساخته شده از این ماده در حین انجام عملیات دچار شکست نشوند. در واقع تاکنون گزارش قابل توجهی در خصوص شکست این اباتمنتها در هنگام استفاده از آن در مراحل کلینیکی ارائه نشده است. اما متاسفانه به دلیل اینکه استفاده از این اباتمنت ها سابقه ی زیادی ندارد، مطالعات انجام شده نیز سابقه ی موفقیت این اباتمنت ها را در بازه ی زمانی 3 تا 6 ساله بررسی نموده اند که تمامی این نتایج رضایت بخش گزارش شده است. به طور مثال در یک مطالعه ی انجام شده به منظور مقایسه اباتمنت های ساخته شده از تیتانیوم و زیرکونیا، 40 مورد به صورت اتفاقی انتخاب شده و از بین آنها 10 اباتمنت تیتانیوم و 18 اباتمنت زیرکونیا پس از سه سال مورد بررسی قرار گرفتند که تمامی آنها پس از سه سال از نظر تطابق بیولوژیکی و زیبایی کاملا مورد تایید قرار گرفتند.

یکی از خواص مخصوص زیرکونیا، یا transformation toughening ً »چقرمگی« آن میباشد. چقرمگی اصطلاحا خاصیتی است که مقاومت اجسام دارای شکاف را در برابر شکست نشان میدهد. اگر چقرمگی شکست ماده کم باشد آن ماده در حالت ترد شکننده بوده و اگر چقرمگی بالا باشد شکنندگی ماده در حالت نرم بالاتر است. با توجه به نداشتن سابقه ی ده ساله ی استفاده از اباتمنت زیرکونیا برای انجام مطالعات، محققین برای بررسی عملکرد آن، یک اباتمنت را در شرایط آزمایشگاهی در محیطی مرطوب همانند دهان شبیه سازی کردند )این شبیه سازی همانند ده سال عملکرد واقعی نتیجه داده است( که طی آن از خاصیت چقرمگی اباتمنت به میزان 50% کاسته شده است. اما بررسیهای نمونه های غیر آزمایشگاهی و موارد واقعی کلینیکی تاکنون نتایج رضایت بخشی را به همراه داشته است

بر اساس مطالعات آزمایشگاهی اباتمنت زیرکونیا مقاومت خوبی را در برابر بار زیاد تا N 738 نشان میدهد. لازم به ذکر است که ً تا 370N بار موجود بر دندان های قدامی نهایتا میباشد که این عدد به مراتب کمتر از بار قابل تحمل اباتمنت های زیرکونیا است.

نتایج امید بخش استفاده از اباتمنت های زیرکونیا در دندان های قدامی هم از نظر زیبایی و هم از نظر کارکرد مطلوب، باعث شد تا محققین برای استفاده از آن در دندانهای ناحیه ی خلفی، خصوصا به منظور جایگزینی پرمولرها از خود جرات بیشتری نشان دهند. به این ترتیب که تاکنون تفاوت معنی داری میان FAIL شدن اباتمنتهای زیرکونیا و تیتانیوم و یا پرشز به کاررفته برای دندانهای پرمولر از نظر آماری گزارش نشده است. اینمورد در خصوص جایگزینی اباتمنت هایزیرکونیا به جای دندانهای مولر نیز گزارش نشده است ولی با توجه به آمار بسیار کم کاربرد این اباتمنتها به جای دندانهای مولر و همینطور مدت زمان کم استفاده از اباتمنتهای زیرکونیا به جای دندانهای ناحیه ی خلفی، نتایج به دست آمده برای استفاده ی گسترده و بدون ریسک، قابل اتکا و اطمینان نمیباشد.